Ien ’t zûnneke gezét

Cornel Gartsen geridderd en Maarten Daniëls onderscheiden.

afgeloope zaoterdag mit de zitting wiere d’r twee mi.nse ien ’t zûnneke gezét. Cornel Gartsen wier op zien fieftigste verjördag geridderd dör ’t Bombakkes. Tot zien èège verrassing kreeg hïj dees benoeming ovverhandigd dör Prins Ivo d’n örste. Middels dees benoeming treed hij toe tot de Sénaat van ’t Bombakkes. Cornel is genne man öm ien de belangstelling te staon. ‘T liefst stét ie a.chter ien de zaol öm de knoppe te bedie.ne. Maar nów mós ie toch ekkes ien de spotlights. Cornel stèkt heel veul uren ien de vastelaovend mit ’t verzörrege van microfoons en muziek. Ge klopt nooit tevvergèèfs án. Dees titel kömt hum dan ôk zonder meer toe.

Mit die eggeste zitting kwam ôk ’t bestuur van de SLV (Samenwirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge) ekkes langs ien de persoon van President Bart Maes en penningmèèster Bart Faassen. Vör Maarten Daniëls hadden ze un orde van verdienste bïj zich. Dees orde kriegt Maarten vör zien ellef jaorig vorstschap van ’t Bombakkes en daorbïj ’t uutdraage van de Limburgse vastelaovend ien de provincie en mitname ien Génnep.

Names ’t Bombakkes feliciteere wïj dees twee mi.nse die ieder op hun èège terrein hun spoore verdient hebben ien de Génnepse vastelaovend. Mit Cornel en mit Maarten zal ’t d’r altied blie.ve krölle

In memoriam: Ex-Prins Chris d’n twèdde

Chris van Duuren unne geboore en getooge Gènnepse jong is nie mér.

Afgeloope dinsdag 19 oktober is Chris ovverleeje. Ien 1985 was Chris Prins van ’t Bombakkes en daornao trad hïj toe tot ’t broederschap van de Ex-Hoogheden. Daor was hij un fanatieke kracht mit o.a. de zittingsaovenden, Liedjesaovenden en ien muziekgezelschap ‘Bombarie’ sloeg ie de groote trom.

Ien Chris verlie.ze we unne Gènnepse Vastelaovens mi.ns mit un groot hart vör alles wat er gebeurt rondöm ’t Bombakkes.

Bron: www.gennepnu.nl

Naames ’t Bombakkes wi.nse we de familie en alle mi.nse rondöm Chris veul sterkte toe de kommende tied.

Maarten Daniëls de nïje officier van ’t Bombakkes

Op Prinsjesdag viendt de tradisionele Senaatsvergadering plèts. Dit is dûkse tied ôk un moment öm minse te verrassen die veul vör ’t Bombakkes betèèkend hebbe.

Öm toe te treeje tot de Senaat is nie iets waorop ge kunt sollicitiere. Ge wordt benoemd tot ridder of officier. Dees benoeming kunde en mudde nie weigeren en de benoeming is vör ’t lèève.

T hét de Prins, Raod van Ellef en ’t bestuur van ’t Bombakkes behaagd öm de benoeming van Officier van ’t Bombakkes toe te kennen án Maarten Daniëls.

De benoeming is nie alleen ömdat Maarten ellef jaor Vorst is gewèst van ’t Bombakkes, maar ôk vör zien veule verdiensten achter de schermen van de Génnepse Vastelaovendclup. De website, Instagram, Facebook en twitter zien altied bij Maarten ien ’t beheer gewèst. Hij zörregde er altied vör dat alles optied en op de goeje manier op ’t ienternet en dus bij de minse kwam. Binnen de vereniging haj Maarten ôk altied de belangrieke funksie öm iedereen d’r goe.d op te laote staon. Striekskes, poschjetjes, stééke, Prinsemantel en ontwerpe van pinnekes en medailles waare inkele van zien veule taake.

En dûk wérd ’t vergééte want achter unne kél mit veule talenten en tomeloze ienzet stèt un vrôw mit minstens zöveul talenten en ienzet.

Maarten en Birgit profiesjat mit dees benoeming.

’t krölt d’r….

Vier nïjje raodsleeje en unne nïjje Vorst

Afgeloope vrïjdag, 18 juni, was de jaorvergadering van ’t Bombakkes. Vör ’t örst ien lange tied kosse we wér ’s fysiek vergadere, al was ’t nog mit bepe.rkinge. Ien de zaol van Pica Mare kos genoeg afstand geha.lde worre en dat was gelukkig nie moeilek want ’t was we.rm zat.

De nïjje raodsleeje mit hun vrollie, mit de versiersele, uuteraard alleen mar öm efkes te passe. V.l.n.r.: Patrick en Nienke, Mark en Iska, Martijn en Fabienne en Frank en Susan,

Mar de vergadering was öm un a.ndere reeje heel bizonder: Vörzitter Marco kôs mar liefst vier nïjje leeje van de Raod van Elf wélkom hiete: Vanaf 11 novémber zulle Patrick Lamers, Mark Daemen, Martijn Wilbers en Frank van Ginkel officieel de steek en versiersele van ’t Bombakkes mugge draage. Wïj wi.nse ze, saame mit hun vrollie Nienke, Iska, Fabienne en Susan heel veul schik en suukses bïj o.ns mójje clup.

De kersverse Vorst Geert pé.st vör ’t örst ’t witte jé.ske

Nao de begroeting was ’t tied vör de officiële Vorsteleke aoverdracht. Mit de vastelaovend was al bekend gemâkt dat Geert Spikmans Vorst Maarten zów gaon opvolge, dat mos alleen nog efkes bekrachtigd worre.
Maarten beda.nkte, saame mit Birgit iedereen vör de veule mójje jaore en gaf nog ’s ân wat ie allemaol wel en nie zów gaon misse. Daornao wier ’t “Vorstendom” simbolies aovergedraage dör ’t aoverhandige van ’t Vorstekoffer én natuurlek de witte jas waorien we Geert ien vastelaovendseizoen zulle zien straole.

Daornao pakte Geert meteen ’t woord en wiere Maarten en Birgit nog ’s uutgebreid bedankt vör alles wat ze vör ’t Bombakkes hébbe gedaon. D’r waare mojje kedoos én ze wiere toegezonge mit un prachtig afscheidslied.
Nao afloop was wier d’r nog efkes gezellig naogeborreld, mar óm tien uur was ’t gedaon, want nog steeds corona….

Unne groote mi.ns is nie mèr

In Memoriam Jacob van Tankeren

Op 3 juni jl. ontvinge wïj ut droeve bericht dèt o.nze Ceub aoverleeje was. Ceub, “d’n Dördouwer” is 92 jaor o.nder o.ns gewèst en ut leeuwedeel van zien lèèvesjaore hèt hïj zich ien woord en daad iengezét vör de hele Gennepse gemeenschap, waorbïj twee vereniginge bïj ‘m baove ien ut vaandel sto.nde.

Dèt was zien èège Vitesse’08 en zeer zeker ôk de Gennepse Vastelaovendklup ’t Bombakkes. Ien 1975 wier hïj uutgeroe.pe tot Prins Carnaval en bleef daornao zien Bombakkes trouw. Veule jaore vervulde hïj de funksie van adjudant bïj zien opvolgers en hïj deej dèt op un onnavolgbare wieze. “Ziene Prins en Prinses” ontbrak ut mit de vastelaovend nörgus ân. Zien èège Truus meug daorbïj ôk zeker nie vergèète worre. Saame vörmde zïj ‘t “Dreamteam” vör iedere Hoogheid.

Ôk binne ‘t Broederschap;  de Ex-Hoogheden Klup ‘70 van ’t Bombakkes hèt hïj zich altied verdienstelek gemâkt. As broeder, bouwmèèster van de Alt-Prinsewaage, pennelekker en noem mar op. As dank vör al zien werruk wier hïj binne ‘t Broederschap urst benoemd tot Ridder van Verdienste en laoter nog as Ere-pennelekker. Ut was unne goeïje,  groote mins, mit de naodruk op groot! En dan groot nie alléén vanwèège zien gestalte, mar zéér zeker ôk ien al zien woorde en zeker zien daade. Gèn activiteit sloeg ie aover, vergadering, fietstocht, resépsie. Genoot volop als we wèr bïjèn waare. Hïj sto.nd altied klaor bïj allerhande hand- en spandienste mit en vör de Gennepse Vastelaovend. Docht altied mit en sto.nd oope vör vernïjjinge, mar bleef kritisch. Zag d’r op toe dèt alles tot ien de peuntjes geregeld wier en dèt tradisies bewaord bleeve.

Ter verdienste van alle krachten die hï.j gaf ân de Vastelaovend ien Gennep is hïj benoemd tot Officier van ’t Bombakkes en als trouw lid van de senaat gaf ie a.ltie.d acte de présence op iedere vergadering en bïj ieder uutstapje was ie d’r.  

Vol trots keek ie dan duk ro.nd ien ‘t Gennepse vastelaovend vierende gedruus en had hïj d’r plezier ien hoe a.ndere zich vermieke van zowel de jeugd tot en mit de a.lde garde. 

Ceub, ôw Gennep gèt ôw misse, en wïj motte verder z.onder ôw. Vergèète duun wïj ôw nooit. Dank vör al die moïje jaore die gïj groot gemâkt hèt vör o.ns.

Vastelaovendklup ’t Bombakkes
De Senaat van ’t Bombakkes
Broederschap Ex-Hoogheden Klup 1970 ‘t Bombakkes

Aankomende evenementen