Ömdat wïj o.ns Dansgardes regelmatig ien ’t nïj stèèke, hébbe wïj uuteraard ôk nog mé.j wat mój gréj aover. Da kunde vör en klèè.n bedrag van o.ns aoverneeme en de opbrengst kö.mt uuteraard wér ten goede en o.ns Dansgardes.

Hédde serieus ienteresse; stuur dan en mailtje naor Tamara Pouwels of bel efkes naor 06-13507206.