O.ns winkeltje is wér geopend, mit nïjje gebruukte da.nsgarde pékskes. Dankzïj de opbrengst van de Rabo Clubsupport aksie kunne wïj o.ns dansgardes wér ien ’t nïj stèèke.

Daoröm hébbe wïj de pékskes van vörrig jaor ien de ènbieding. Kiekt mar ’s of d’r wat vör ów bïj is.

Naor ’t winkeltje

Da.nsgarde kleding te koop