O.nder ovverwéldigende belángstélling en mit veul entoezjasme is Stefan Vloet uutgeroe.pe tot de 70e Prins van ’t Bombakkes. Saame mit zien Prinsés Ankie zal hïj ien Génnep heerse ovver alle Bombakkiërs en ze vörgaon ien de Vastelaovend. 
Prins Stefan en Prinsés Ankie, van harte profiesjat mit óllie uutverkiezing !!

Ien enne goe.d gevulde én mój èngekleejde zaol van 4-Events, was de spanning vuulbaar; de veule mój verkleejde ga.ste waare allemaol èève nïjsgierig naor de nïjje heerser ovver ’t Bombakkesriek, mar ôk naor de twee nïjje Da.nsmarietjes. Dat bleeke Maud Giesbers en Valerie Aarnoutse te zien: twee hartsvriendinne van wie enne groote wi.ns uut kwam.
Daornao kos ’t spikkeliere en rikkraoje ovver de nïjje Prins beginne, zeker toen i.nkele “suspects” ienèèns nie mér ien de zaol ènweezig waare.
Tégge hallef 11 was ’t ze wied: O.nder ’t gruun-witte ding én o.nder de klanke van de Génnepse joekskepélle miek d’n nïjje Hoogheid zien entree ien de zaol. Vorst Maarten telde saame mit ’t publiek af van elf wies nul en daor ienèè.ns sto.nd ie: Stadsprins Stefan d’n Örste! Zien Prinsés Ankie sto.nd al gáw nèvve ‘m. Ondanks dat ie al i.nkele jaore op de lieskes sto.nd hadde veule ’t nie gedaocht. Dat mie.k de verrassing extra mój en natuurlek klo.nk ’t al meteen: Zunne goeie hébbe wïj nog nie gehad!

’t Prinselek Paleis stét ân de Noordwal en daor is zondag 20 jannewaori ’t Oope Huus, vanaf 13:30 uur (dus nie bïj ’t Geveltje). De resépsie van Prins Stefan en Prinsés Ankie stét geplénd op zaoterdag 2 fibbrewaori vanaf 18:30 uur ien Pica Mare/4Events.

Ienmiddels staon foto’s van ’t Prinsebal en ’t Oope Huus (mit da.nk èn ’t Plékplötje, Mireille én d’n Haon) al online. En de Proklamaasie en de Personalia van Prins Stefan en Prinsés Ankie zien ôk al gepublisierd.
D’r is ôk al en fillemke van ’t Oope Huus, mit de tradiesjoneele toespraak van de vörzitter van de prinsekeuzekemissie.

Nog meer informaasie en foto’s en fillmekes vollege ze gáw meugelek.

Prins Stefan d’n Örste!!