De jeugd dör ’t dolle hin, nao bekendmaaking van de uutslag

’t 4e Lallebal van ’t Bombakkes is afgeloope zaoterdag gewonne dör Jeugdjoekskepél d’r Ân. Mit hunne ènstèèkelek rap “Potentie” wisse ze de zjuurie te ovvertuuge en lie.te ze zie.n dat d’r kwa vastelaovend nog zat potentie zit ien de Génnepse jeugd! De twédde pries was vör Zuutjes Èn mit hun liedje “Vier Vasteloavend Saame” en de derde pléts was vör de Waggelaars mit “Génnep van Baove”. Zïj ginge ôk mit de thema-pries strieke.

Nao ’t wélkomswoord van Vorst Maarten mo.cht CCBBCC d’n aovend aftrappe. Zïj din iedereen de “Groete van de camping” en liete weete daor vörloopig goe.d te zitte. De Ex-Prinsésse bezonge mit “Rood-Gèèl-Gruun” ’t gevuul dat de vastelaovend a.ltied ze gáw vörbïj gét, en dat we dus mar vast motte gaon.

De Waggelaars steege daornao op mit en liedje waorien we “Gennep van Baove” bekeeke. Mit enne droon mie.ke ze enne vlucht as enne ooievaar en liete zie.n hoe mój o.ns Génnep van baove is. Daornao was ’t de beurt èn de Vrollie van de Raod; ôk zïj bezonge de “Mójste stad” die ’t géft op en orizjinele manier, mit prachtige choreografie. mit “Da mâkt nix uut”. Ien hun liedje zaate veul verwie.zinge naor a.lde Génnepse klassiekers. 

Nao en korte pauze miek Zuutjes Èn zien opwachting. Ôk zïj hadde en mój dansje bïj hun nummer “Vier vastelaovend saame” en mieke iendruk mit hun twee vörzangers. Jeugd Joekskepél D’r Ân kwam daornao; Zonder zenuwe, mar mit veul “Potentie” wier d’r gerépt en gezonge asof ze al jaore op de buu.n gestaon hadde. ‘t Stadscomité  was d’r ôk wér bïj en dat gáf al vör hun optreeje ennen hoop tumult. “Vastelaovend, daor duun we ’t allemaol vör” zonge ze ien hunne karakteristieke stijl. D’n aovend wier afgesloote de de winnaars van vörrig jaor: De Ex-Hoogheden van ’t Bombakkes liete o.ns mit wénnig tekst en veul schik zie.n dat ze ôk ien Mexico “t Krö.lt d’r” kénne.

Daornao was ’t tied vör ’t jury-beraod en wier d’r ien de zoal al druk gerikraojd ovver wie d’r zów gaon winne. Volleges jury-vörzitter Commandeur Theo Roosenboom, was de zjuurie ’t d’r hôs unaniem ovver èèns: d’r kos d’r dit jaor mar eene winne, en da was Jeugdjoekskepél d’r Ân. 

Jeugdjoekskepél d’r Ân wint ’t Lallebal!