Wat hébbe we mit zien alle toch wér enne gewéldige vastelaovend belèèfd. ’t Eene högtepu.nt volgde op ’t a.ndere. Names Prins Stef en Prinsés Dyantha wille wïj dan ôk iedereen beda.nke die ân dit prachtige feest hét bïjgedrage. ’t Hét d’r gekrö.ld en ’t zal d’r a.ltied blie.ve krölle!!!

We zitte nów ien de fase van ’t naogeniete en gelukkig hébbe we daorbïj de foto’s nog. Mit da.nk ân ’t Plékplötje, Mireille en d’n Haon.

Lallebal 2018

Opening 2018

Gelukkig hébbe we de foto’s nog!
Facebooktwitter