En bizonder jaor löpt op zien eind. En jaor dat wïj o.ns allemaol a.nders hadde vörgestéld. Gelukkig hebbe we vördet ’t virus toesloeg o.nze Vastelaovend nog wel kunne vie.re, mar daornao was ’t gedaon mit de lol.
De kómmende feestdaag en daornao de vastelaovend zulle we nie kunne belèève zeas we da ze gè.r zówwe wille. Toch wille wïj óllie naames Prins Ivo, Prinsés Henriëtte en iedereen bïj ’t Bombakkes fijne Kerstdaag, enne goeje roetsj en ’n haopelek vrij, gelukkig en gezo.nd 2021 toewèènse!

Bewaor ów goe.d en let ’n bietje op mekaor en haopelek wies gáw!

Fijne Kerstdaag en ’n gelukzaolig en vöral gezo.nd nïjjaor!