Jacob van Tankeren ontvingt d'n örste pries uut ha.nde van Prinsés Dyantha
Jacob van Tankeren ontvingt d’n örste pries uut ha.nde van Prinsés Dyantha

Op ’t feesteleke en sfeervolle Lallebal zien de Ex-Hoogheden van ’t Bombakkes mit de Moel-Moel trofee gaon strieke. Hun nummer “Da mâkt niks uut” kreeg van de jury de mèèste pu.nte.
De twédde pries was vör ’t Stadscomité mit hun spektakulaire “Joeks-rock” en zïj kreege ôk de themapries toebedèè.ld. Mit ’t liedje “Pot-Verdorie wiste de Waggelaars de derde pries te winne.

Nao ’t wélkomswoord van Vorst Maarten mo.chte de Ex-Prinsésse d’n aovend aftrappe. Da din ze mit en mójje Oode èn Génnep. De vróllie sto.nde d’r prachtig op en liete hun liefde vör Génnep èn iedereen heure. Ôk de Génnepse gastvrïjheid wier bezonge: “Hò-hoi!!”.

De Waggelaars dooke ien Génneps pötjesdrääjers geschiedenis; mit “Pot-Verdorie” mie.ke ze d’r èn pötje van. Da kos bè.st van hun pensioen. Daornao was ’t de beurt èn de Ex-Hoogheden van ’t Bombakkes, mit “Da mâkt nix uut”. Ien hun liedje zaate veul verwie.zinge naor a.lde Génnepse klassiekers. Mit C.V. Hakuna Matata hân we ôk enne debuta.nt op ’t bal. Dit vriend(inn)e stél van Prins Stef en Prinsés Dyantha kwam goe.d vör d’n dag mit ’t mój gezonge én geda.nste “Wïj gaon dör”! En mójje verrassing vör o.nze Hoogheid. Haopelek gaon ze ôk e.cht dör en zien we ze volgend jaor wér trug.

Nao en korte pauze miek Zuutjes Èn Wa Vlotter enne indrukwékkende entrée. Dees groep haj génne muziekba.nd neudig; zïj begeleide zichzelf mit tromme, trööte en zelfs enne doedelzak op ’t nummer “O.ns Génneps La.nd”. Dat ’t Stadscomité vör spéktakel zów zörge was te verwa.chte. Nao en jaor afwezigheid, kwame zïj daverend trug! Uutgedost as e.chte ha.rdrockers mit over-sized gitaare wiste zïj de zaol ömvér te blaoze mit hunne “Joeks-Rock”. Titelverdediger Jong Nederland mocht afsluute. Mit ’t ènstèèkeleke “Blaos op de trööt” braochte zïj en mójje oode èn al die muzika.nte die mit de Vastelaovend ze onmisbaar zien.

Daornao was ’t tied vör ’t jury-beraod en wier d’r ien de zoal al druk gerikraojd ovver wie d’r zów gaon winne. Volleges jury-vörzitter Commandeur Theo Roosenboom, was ’t ze.lde ze spannend en laage de pu.nte e.rg kort bïjén. Mar ze as da a.ltied gét: d’r kan d’r mar eene winne, en dit jaor waare da dus de Ex-Hoogheden. (FOTOALBUM)

Ex-Hoogheden winnen de Moel-Moel trofee