Hiero.nder en ântal stukskes die vanwèège ruumtegebrèk nie ien de Bombakkeskra.nt van 2018 geplétst kosse worre:

’t Monster van de Mert

D’r gebeure hier raor dinger op de Mert.  Iedereen wet ’t mar niemand praot d’r over.

T’is allemol begonne mit de renovatie van de Mert,  jaore geleeje.  Ze hebbe toen de put  ontdekt en gerestaureert.  Hier ien Gennep op de Mert ien de put daor zit ’n monster. Ik weet ’t zeker. D’r gebeure raore dinge. Ovverdag is ’t donker en kunde niks zien mar saoves um ’n uur of tien get ’t licht an en dan kunde d’r ien kieke. As ge ut durft! Iedereen ien de buurt weet er van mar durven er nie over te praote. Mar ik dink zelfs dat iets leevends ien zit. Ik heb d’r mit Jan Wessels onze stadsarcheoloog ovver gehad en den zei: “Jao, ge kunt wel ’s geliek hebbe.  Beej de letste renovatie van de mert heb ik vanalles gevonden. Alde kruukscherve, bestek, botte en zelfs gebitte. Die liggen d’r nog! Dat kunde zien as ger d’r ien kiekt. D’r mot leeve gewest zien of misschien nog wel.”  “En”,  zet Jan, “beij de vurrige renovatie mot de annemer ok wel iets hebben gezien en is mot daor onmundig vangeschrokke zien want den het zonder iemand doar van te vertelle alles meteen dicht gegooid.  Hij is zes weeke overspanne gewest. Ik dink dat hij iets gezien het”.

De overbuure hebbe saoves de slaopkamergordiene al um 10.00 uur potdicht en duun ze pas smens um 09.00 pas ope.  Die wete er meer van, dink ik.

Soms kunde iets zien.  Mestal rimpelt ’t water en dan lit ie lekker te spartele. Mar mei mit volle maon is ’t zo glad as enne speigel . Ik heb ’n andere overbuurvrouw ’n keer gevraogd um ’s ien de put te kieke. Ze schrok zich kapot.  Ik weet nie wat ’t is mar ik weet zeker dat ’t rooi heur het.

De vrouw van den kel de Piegem het ok als ’s gekeke en die zei; ’t mot vroeger misschien toch wel ’n moj ding gewest zien, ik weet ’t ok niet.  Nog en buurvrouw het  enne keer gekeke, die schrok en zei: die het heur op de tand. Miep van hier neeve kos ’t ok nie laote um te kieke  en normaal is ze nie op heur mundje gevalle maar nou zei ze alleen maar: “Oe toch!”.  Heure mi.ns durfde ok te kieke en zei: “daar hoef je niet bang voor te zijn. Die dikke krijgen ze met de grootste kraan er nog niet uit!”

’t Ding is ok geveurlijk. Want Jan het ok kogelhulze gevonde van ver uut d’n tied dat wij nog kattepulte rond  liepe. Bij Loch Ness dinke ze dat d’r ’n vebiending is mit de zee. Ik heb ok ’s geheurd dat d’r enne onderaardse gang liep van ’t Genneps stadhuus naor ’t Genneppener huus en now dink ik dat er ok en verbiending is van de put naor ’t stadhuus en dat monster via aardse straolinge de politici manipuleerd. Ik bin  d’r van overtuugd, want as die jongens hier ’n pilske komme drinke dan praote die over dinger waarvan ik dink: ziede gillie wel van dizze tied! Beej ’t Genneperhuus kunde zo de Maas ien dan is ’t  nie ver mer naor Loch Ness. Ik dink ok zeker dat ’t monster familie is van ’t monster van Loch Ness want regelmatig zie  enne doedelzakspeuler rond de put lopen um ’t beest rustig te halde. Normaal is ie altied rustig mar vurrig jaor het iets of iemand um kwaoj gemakt en wou ’t monster dr mit alle geweld uut Hij was zo kwaoj dat ie de glasplaot kapot gemakt het. Volgens mien is ’t toch nie gelukt um d’r uut te komme  mar de gemeente was zo bang geworre dat ’t host ‘n jaor het geduurd vuurdat ze d’rbij durfde  um ’n neej glasplaot op te leggen. ’n Bevriend  echtpaar mot d’r ôk meer wete! Mit moj wèè zitte ze iedere dag den hele dag op ’t terras  te kieke. Mar laote niks los.

Wat ok vremd is dat d’r veul huus te koop staon en winkelpanden te huur.  Niemand wil hier wat kopen of hure. D’r wont ôk niemand mer mit kiender. Die zien al allemol weggetrokken. Nie te begriepe.  Wat kunne wej d’r an doen. Ik weet ’t ok nie. Wat ut ergste is : De Kiendermallemeule  stet ok nie mer op de  Mert mit de kermis. Die zien ok al bang geworre. En dan de Kaarsjeaovend, dan legge ze enne mat op de put. Waor mot ’t toch hin mit de Mert. Misschien motte ze beej de volgende renovatie de put mar wer moj dicht gooie!

TdK


Geminte investeert 8 ton vör ’t Bombakkes

’t is heel Génnep wel opgevalle: afgeloope zommer is d’r an de Génneper Meule énne mojje, nagelnïjje vlonder gebôwd. D’r wier gezè.d dat dat was öm énne mojje promenade onder de Niersbrug te hebbe, zodat gé zo van de Maaské.mp naor ’t Niersdal bïj de kerk zowd kunne loope. De échte reden vor die vlonder is évvel nooit bekend gemakt: Bombakkes was op zuuk naor én n:ijje lokaasie vör de ienmiddels tradisjonele Niersjaarsduik.

Ien aoverleg mit ’t bestuur van Bombakkes is d’r besloote öm de vlonder te bowwe. Mar ömdat d’r nog wat subsidie angevraogd kon worre, hébbe ze mar nie naor buute gebrocht dat die vlonder eigelik alleen vör de Niersjaarsduik is. Want zeg now eerlik: hoe kunne d’r ooit jachte of cruisscheepe daor énlégge? Die komme nog nie ééns vorbïj de kruudvanger op de Milsbék.

Enfin: op 1 jannewaorie dromden de nïjje helden van 2018 saame bïj de a.lde brandweerkazerne. Daor konde ze zich ömkleeje én, vörzien van énne oranje muts, de trap af naor ’t waoter toe. Alles bïj mekaor waare d’r wér 111 deelnemers, die onder leiding van  ‘drillsergeant’ Ivo  goed wérm konde springe. Toen klonk ’t startschot. Now ja, schot? D’r ging énne luchthô.n af, iedereen schrok zien èège kapot. De langste wijkagent van de hele regio, Anthony van Baal, vond ’t mar wat moj öm zo veul herrie te meuge maake.

Daor ginge ze: de prinselike hoogheden. Prins Peter veurop, gevolgd de prinse van de Maskotters, Diekenkikkers, Wortelpinne en Waldkrekels. Mar ok nog van Gries-en-nie-Wies en de Coloradokevers. ’t Was énne bonte stoet, alleen al van alle hoogheden. Daornao kwaame de andere helden an de beurt. Een vör een waagden ze de sprong ien ’t ongewisse, opgevange dör de minse van duikclub Atlantis.

Naodat de helden wér uut ’t waoter waare, konde ze nog énne kop soep neeme öm wér wé.rm te worre. Iedereen wa ’t d’r aover ééns: 8 ton is wel veul geld. Mar mit ’t motto: ’t kost wat mar dan kriedde ok wat kon iedereen goed vrede hebbe. Volgend jaor wér op de Bombakkesvlonder.

Wööles


An alles ku.mt ‘n éinde

Vastelaovend dinsdag: op diejen aovend hinkte èègelik op twee gedachtes. An de ene kant ku.mt d’r ’n einde an ’n intensieve periode van veul feest én biezondere dinge mitmaake, an de a.ndere kant bind blïj dat ’t bïjnao afgeloope is. Ien de middag is d’r nog ’t Sjoenkelfest, waor de jeugd saame mit alle volwassene de boel nog es flink op de kop zét. Daornao is d’r vör de raod van elluf nog tied um efkes tot rust te komme. Jaorelang hét d’r ien ’t programma gestaon: efkes foemele… Ik weet nie of ’t d’r nog ien stét, mar ’t zal zeker nog wel gebeure, toch?

Dan rond halluf nege naor de Kroon. Langzaam druppele de vastelaovendvierders die nie kepot te kriege zien naor binne. Joekskapelle maake zich klaor um nog énne flinke ronde te maake, de boel mot opgezweept worre.
Prinse, prinsesse, élders, dansmarietjes, vriende en weet ik veul wie nog meer meuge nog efkes ’t biljart op. Mar altied mit Prins en Prinses as straolend middelpunt.
En die twee die gaon d’r ok pas as létste van af. Vijf vör twélluf: de schorrie begint alvast te fluijte, hïj wil de minse waorschouwe dat ’t host gedaon is. Um twélluf uur ku.mt iedereen naor buute. ’t Gét allemol nie snel mér.
Nao de nodige bedankjes laot vorst Maarten ’t eeuwena.lde schriefsel vörlèèze. ‘ ootmoedig ontbloten wij onze hoofden’, is een van de mojste regels ien dit stuk poëzie. De steeke gaon af en prins en prinses worre naor de pop gedirigeerd. Daor kriege ze de fakkel ien de ha.nd gedo.wd mit de instructie: ‘hald de vlam mar goed bïj ’t kruus, da’s lékker wé.rm vör die pop’.

De fik gét d’r ien en iedereen stét efkes te mijmere aover de afgeloope tied. Dan worre d’r héndjes geschud, dikke knuffels uutgedééld en traone geplengd. ’t Is afgeloope…..

Binne bïj de Kroon wacht Peter de raod van elluf op vor nog énne Jägermeister of Apfelkorn en dan is ’t afgeloope. Mar nooit helemol, want zoas ien ’t vörgelèèze stuk ok stét: d’r is ’n stil verlange naor Sintermérte, en dat ku.mt sneller as dat ge ien de gaate hét.

Wööles


Verslag van de ex-Hoogheden fietstocht op zondag 11 juni 2017

Mit unne brief vör brandspisjaliste wier de Broederschap uutgenodigd vor unne zwaore dag.
Zoas altied, veul geschrief, wénnig weurd die wa beté.kende.

Mit de fiets op de Fazantstraot, waor ’t Team klaorstond mit koffie of thee. Ivo, Marco en Pascal zörgde vervolges vör bröödjes mit of zonder ’n ei, melk of zju dorans, of wa ge ok woj hebbe.
De fietskemissie bestond uut ex-Prins Toon, ex-Prins Willie en de nejje ex-Prins Barend.

Ex-Prins Toon was ietskes te laot, mar hej was d’r in ieder geval wel bej ! Nao gegééte te hebben, en ’n fietspomp gezo.cht te hebbe vör de’n band van ex-Prins Sjang zienne fiets, zien we angefietst richting ’t Ven. Nao dizze ienspanning hebbe we de fietse bej ex-Prins Erik van de Waldkrekels uut ’t Ven gestald, en zien we de weg oavver gestooke naor de Uutkomst. Daor stond Ron klaor mit de huufkar en kwaame de adjudante en de ex-Prinses koelboxe mit ka.ld drinke brenge.
Net op tied wier ex-Prins Toon zienne trekzak gebraocht, en vertrokke we naor Kleef. Mit prachtig wéér,  ’n lekker gléske drinke en al zingende en praotend, zien we naor de Schwaneturm gegaon. Daor hadde we ’n rondleiding dör Frau Tönnisse, gén fémillie van ex-Prins Hans, dus zo.nder zand.
Bej de rondleiding hebbe we vanalles gezien en bekeeke, zien we ien ’n hökske gewést waor d’r wel 40 gevange han gezééte, hebbe we ’n kèpelleke bekeeke en hebbe de mééste d’n turm beklomme.
Onderwég naor baove zaage wej nog veul gréj wa ze daor ien de gro.nd han gevonde.
Ok un pléstiek muntje van De Kroon laag daor tusse de “moderne mull”.
Baove ien de Turm hadde we ’n prachtig uutzicht oaver ’n groot stuk Pruusse en hebben wej de klokke naog heure slaon.

Wer o.nder angekomme, was Pascal d’r mit de tradisjoneele herringe en hét ex-Prins Toon ‚n par nummerkes op de trekzak gespeuld.

Van daor af zien we naor Materborn gegaon, en bej de Ratskrug sto.nd Yvon klaor en ku.ste iedereen welkom. Lekker iekes buute op ’t terras ’n par pötjes bier vatte en daornao kegele. Nao ’n spannende wedstrijd ging ’t tusse de zwaogers ex-Prins Toon en ex-Prins Sjang. Uuteindeluk is ex-Prins Sjang de winnaar geworre en hét hej de Rondöm lelluk ien beheer gekreege, en ’n rundje gegééve.

Nao ’t kegele hebbe we lekker gegééte van ’t buffet mit onderandere spargel en lekker vleis.
Toen echt alles op waar, is de reis vortgezet naor ’t Ven, en is de huufkar wer verwisseld vör ’t staole ros. De méste zien nog iekes angegaon bej ‘t Ossebraojfeest ien Ootersom.

Vanaf daor kan ik nie mér zoveul vertelle, gewoon umdét ik ’t nie mer allemaol weet.
Wa ik nog weet, is da ik saame mit ex-Prins Geert heel laot naor huus zie gefietst.

Minse, broeders, allemôl bedankt vör ullie geweldige bejdrage an dizze gezellige dag,

                ’t krölt er, moel moel
                ’t krölt er, moel moel
                ’t hét dr mit de fietstocht gekrölt, moel moel