O.nder ovverwéldigende belángstélling en mit veul entoezjasme is d’n Heer Peter Lourensen uutgeroe.pe tot d’n 68e Prins van ’t Bombakkes. Saame mit zien Prinsés Ester zal hïj ien Génnep heerse ovver alle Bombakkiërs en ze vörgaon ien de Vastelaovend. Zien kiender Devin en Dané zulle zich daorbïj ôk zeeker nie onbetuugd laote!
Prins Peter en Prinsés Ester, van harte profiesjat mit dees zeer verdiende benoeming!!!

’t Was enne spannende aovend, den begos mit de introduksie van en nïjj Da.nsmarietje. Nieky (Marinussen) wier dör Vorst Maarten vörgestéld en ’t publiek. Ze wier dör en par kè.ls uut de Raod naor ’t podium gebraocht en voegde zich al gáw bïj Marlie en Eefke, waornao ze mit z’n drieje ien hun prachtige nïjje pékskes sto.nde te straole.
Daornao begos ’t groote rikkraoje. Ien de zaol lie.p de spanning op: “Wie is d’r wég?”, “Wie hébbe nog nie gezie.n?”. Mar tégge hallef 11 was ’t ze wied. O.nder ’t  gruun-witte ding wier de nïjje Hoogheid naor binne gebraocht. Vorst Maarten telde saame mit de heele zaol af van 11 wies 0 en daor ienèè.ns sto.nd ie: Stadsprins Peter d’n Örste! Zien Prinsés Ester sto.nd al gáw nèvve ‘m. Ze liete zich heerlek dör de zaol toejuiche. Sommige hadde ’t geraoje, i.nkele hadde ’t verwa.cht, mar niemand wis ’t zeeker. Mar één ding is nów wél zeeker: Zunne goeie hébbe wïj nog nie gehad!

Facebooktwitter